Terms and Conditions

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a work.buzz weboldal béta verzióján (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető internetes karrierút menedzsment szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés feltételeit.

A Szolgáltató és Adatkezelő neve:Talentio Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató és Adatkezelő rövidített cégneve: Talentio Kft.

Képviseli: Cserneczky Tamás, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető

A Szolgáltató székhelye: Magyarország,7624 Pécs, Rókusalja utca 14.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma:02-09-083488

A Szolgáltató adószáma: 26225502-2-02

A Szolgáltató email elérhetősége:hello@work.buzz

 

Jelen dokumentum egyben Adatvédelmi tájékoztatóként is szolgál.

I. A Szolgáltatás elfogadása, a szerződés létrejötte

  1. A Szolgáltató által, jelen ÁSZF keretein belül nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy.

  2. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét az ÁSZF tényleges elolvasására, tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tartalmazza azon alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen jogviszony tekintetében irányadóak lesznek.

  3. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval és jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelezően érvényűnek tekinti.

  4. A Felhasználó tovább a regisztrációval elfogadja, hogy a Honlap jelen állapota még fejlesztés alatt áll, ezért a Szolgáltató nem vállal garanciát a Honlap megfelelő működéséért és kizárja a felelősségét valamennyi kárért. A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Honlap béta verzióján az ÁSZF-ben felsorolt szolgáltatások nem érhetők el folyamatosan, és változhatnak a fejlesztés függvényében.

  5. Az Internet jellegéből fakadóan amennyiben a jelen Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó illetőségének megfelelő jog szerint nem megengedett, a Felhasználó nem veheti igénybe jelen Szolgáltatást és az esetleges igénybevételért valamennyi kárért, beleértve az esetlegesen a Szolgáltatót terhelő károkért, kizárólag és teljeskörűen a Felhasználó felelős.

II. Fogalom-meghatározások

Az jelen ÁSZF-ben hivatkozott definíciók meghatározása

„Adatfeldolgozó”

Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen meghatározott Talentio Kft.

„Adatkezelő”

Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen meghatározott Talentio Kft.

„Általános Adatvédelmi Rendelet”

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Általános Szerződési Feltételek”
vagy „ÁSZF”

„Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF” alatt jelen szerződési feltételek hatályos verzióját kell érteni.

„Cookie”

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol

„Felhasználó”

Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy, aki a Szolgáltató karrierút menedzsment szolgáltatását kívánja igénybe venni.

„Fizetési periódus”

Az időszak, amelyben a Felhasználó díj ellenében használhatja a Honlap díjköteles szolgáltatását.

„Honlap”

a Work.buzz weboldalt jelöli

„Interaktív portfólió”

A Felhasználó által a Honlap segítségével elkészített, online megtekinthető egyedi weboldal, amely a Felhasználó tanulmányait, szakmai tapasztalatait és képességeit mutatja be.

„Online Tárhely Szolgáltató”

Internetes szolgáltató, amely lehetővé teszi a felhasználói számára elektronikus állomány tárolását.

„Önéletrajz”

A Felhasználó által a Honlap segítségével elkészített dokumentum, amely a Felhasználó tanulmányait, szakmai tapasztalatait és képességeit mutatja be.

„Karrierút”

A Felhasználó szakmai tapasztalatainak összesége.

„Külső Szolgáltató”

A Honlappal technikai kapcsolatban álló olyan külső szolgáltatás, amely a Felhasználó tevékenységét segíti, vagy a Honlap működtetését, továbbfejlesztését szolgálja.

„Közvetítő”

A közvetítési tevékenységet végző Külső Szolgáltató: Collective-Intelligence Kft.

„Regisztrált Vállalkozás”

A Honlapon regisztrált Felhasználó által regisztrált Céges fiók tulajdonosa.

„Személyes adat”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adat

„Szolgáltatás”

A Szolgáltató által nyújtott internetes karrierút menedzsment szolgáltatás, amelynek célja a Felhasználó támogatása szakmai tapasztalatának és képességeinek népszerűsítésében, jelen ÁSZF feltételei szerint.

„Szolgáltató”

Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen meghatározott Talentio Kft.

„Tárhely Szolgáltató”

A work.buzz oldalhoz kapcsolódó elektronikus állományok tárolását ellátó szolgáltató.